Logo Muziek op Stapel

Lavinia Meijer

Lavinia Meijer (foto Chris Breider)


Sponsoring, giften en legaten

Er blijft een spanningsveld tussen het streven naar muziek van zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo laag mogelijke toegangsprijs. Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek maakt daarom dankbaar gebruik van de mogelijkheden die fondsen en sponsors bieden en het aantrekken van projectsponsors voor bepaalde concerten.

Daarnaast voelt het bestuur van Muziek op Stapel zich verantwoordelijk voor het vormen van een stevige financiële basis, zodat de continuïteit van de concerten voor de toekomst kan worden gegarandeerd. Giften en legaten zijn daarom van harte welkom. Stichting Muziek op Stapel hoeft als Culturele ANBI geen schenk- en erfbelasting te betalen.

Omdat Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek is aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI), krijgt u voor de heffing van inkomstenbelasting een extra giftenaftrek: particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting de gift met 25% procent verhogen voor de berekening van de giftenaftrek. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift of beide. Door gebruik te maken van de voor Culturele ANBI's bedoelde fiscale faciliteiten, kost uw gift aan Muziek op Stapel u door de hogere giftenaftrek (aanzienlijk) minder dan het bedrag van uw gift. Een gift van € 100 kan, afhankelijk van uw situatie, leiden tot een aftrekpost voor de inkomstenbelasting van € 125. Bij een IB-tarief van 52% leidt dat tot een teruggaaf van € 65. Per saldo kost uw gift u dan slechts € 35.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor de aftrek van gewone giften geldt een minimumbedrag (drempel) en een maximumbedrag. De verhoging die u krijgt voor de gift aan Muziek op Stapel (maximaal € 1.250) telt niet mee voor de berekening van het maximumbedrag aan aftrekbare giften. Als uw gift voldoet aan de voorwaarden voor periodieke giften mag u het hele bedrag van de gift inclusief de verhoging (van maximaal € 1.250) aftrekken. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximumbedrag.

Vanaf 2014 hoeft een periodieke gift niet meer bij de notaris te worden vastgelegd. Een periodieke gift kan ook worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek. Als u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een gift in geld wilt doen kunt u het onderstaande formulier van de Belastingdienst gebruiken voor vastlegging van de schriftelijke overeenkomst. Het RSIN (fiscaal nummer) van de stichting is 8156.14.627.

Formulier Belastingdienst Formulier Belastingdienst

Voor meer informatie over giften en sponsoring kunt u contact opnemen met de secretaris.

De door Muziek op Stapel aangeboden concerten worden mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Oolde Schoele Oldeberkoop

© Alle rechten voorbehouden